บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 เวหา เกษมสุข. (2559). การจัดการศึกษาทางการพยาบาลและระบบบริการสาธารณสุขประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  (วารสารพยาบาลตำรวจ ). 8(1), 204-215. ISI
2 กีรดา ไกรนุวัตร. (2559). ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาลไปใช้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในภาคกลาง.  (วารสารพยาบาล ). 34(2), 16-22. ISI
3 วไลลักษณ์ พุ่มพวง. (2562). ความเครียดในการศึกษาทางการพยาบาล: เทคนิคการผ่อนคลายสำหรับร่างกายและจิตใจ.  (วารสารพยาบาล ). 32(2), 5-15. ISI
4 วรรณา พาหุวัฒนกร. (2559). สาระน่ารู้จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน: ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการเชิญชวนอาสาสมัคร.  (วารสารพยาบาล ). 34(3), 7-9. ISI
5 เกศศิริ วงษ์คงคำ. (2558). การแปลและการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความสามารถในการเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันฉบับภาษาไทย.  (วารสารพยาบาล ). 33(3), 4-17. ISI
6 ฉันทิกา จันทร์เปีย. (2557). กายวิภาคและสรีรวิทยาของการสร้างและหลั่งน้ำนม.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 18-26. ISI
7 อุษาวดี อัศดรวิเศษ. (2558). เครื่องมือวัดการทำหน้าที่ทางเพศ.  (วารสารพยาบาล ). 31(1), 8-13. ISI
8 ฉันทิกา จันทร์เปีย. (2557). แม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 103-111. ISI
9 ปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2558). กฎบัตรออตตาวากับบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ.  (วารสารพยาบาล ). 33(4), 6-14. ISI
10 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2557). ปัญหาน้ำหนักลดในทารกกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 74-87. ISI
11 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2557). นมแม่กับการบรรเทาอาการปวดในทารกแรกเกิด.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 82-87. ISI
12 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2557). อาหารตามวัยทารก.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 120-126. ISI
13 ฤดี ปุงบางกะดี่. (2557). ปัจจัยและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ซ้ำของสตรีวัยรุ่นไทยในเขตเมือง: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร..  (วารสารพยาบาล ). 32(2), 23-31. ISI
14 นงนุช เพ็ชรร่วง และยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2557). ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลในศูนย์สุขภาพชุมชน.  (วารสารพยาบาล ). 37(4), 37-45. ISI
15 กลิ่นชบา สุวรรณรงค์. (2557). วิถีแห่งโยคะ: ศาสตร์ที่ท้าทายต่อบทบาทของพยาบาล.  (วารสารพยาบาล ). 32(4), 15-24. ISI
16 รุ่งทิพย์ กาศักดิ์. (2558). บทบาทพยาบาลกับการดูแลภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอด.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ). 27(1), 1-10. TCI
17 ศิรดา เกษรศรี, ยาใจ สิทธิมงคล, Kathleen และM. (2557). ภาวะสุขภาพจิตกลุ่มแรงงานข้ามชาติ: ความท้าทายสำหรับพยาบาลในประเทศไทย.  (วารสารพยาบาล ). 32(3), 9-19. ISI
18 ศิริกาญจน์ โภคะสวัสดิ์, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง และอติรัตน์ วัฒนไพลิน. (2557). การบำบัดการรู้คิดและปรับพฤติกรรมเพื่อลดอาการของโรควิตกกังวลในวัยรุ่น: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์.  (วารสารพยาบาล ). 32(4), 7-14. ISI
19 วรรณา เรืองประยูร, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง และอัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์. (2557). การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์งานวิจัย.  (วารสารพยาบาล ). 28(3), 37-48. ISI
20 ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, ประคอง ชื่นวัฒนา และอัมประภา เผ่าพันธ์. (2562). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสนับสนุนด้านจิตใจของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติโดยต้องได้รับการผ่าตัดภายหลังคลอด.  (วารสารพยาบาล ). 33(2), 51-60. ISI
21 ธนิษฐา สมัย. (2558). บทบาทและสมรรถนะของอาจารย์พยาบาลที่มีการปฏิบัติพยาบาลสัมพันธ์กับบทบาทการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์.  (วารสารพยาบาล ). 33(2), 77-84. ISI
22 พิจิตรา เล็กดำรงกุล. (2558). การประเมินความเสี่ยงและการจัดการการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด: บทบาทพยาบาล.  (วารสารพยาบาล ). 30(1), 5-15. ISI
23 วันเพ็ญ ลอยถาดทอง. (2558). การรับรู้การรักษากับการรับประทานยาตามแผนการรักษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.  (วารสารพยาบาล ). 0(2), 49-54. ISI
24 ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และประคอง ชื่นวัฒนา. (2560). หัตถการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด: หลักการและแนวทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 35(3), 4-13. TCI
25 ศศิธารา น่วมภา และฟองคำ ติลกสกุลชัย. (2560). การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น: การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลเชิงนิเวศวิทยา.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 35(4), 21-32. TCI
26 ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง. (2560). สุขอนามัยของมือกับการป้องกันโรค: บทบาทพยาบาล.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 35(1), 4-13. TCI
27 ฤดี ปุงบางกะดี่ และปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2562). การบูรณาการบริการวิชาการ การเรียนการสอนเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในแรงงานข้ามชาติ: บริบทพื้นที่อำเภอเมือง สมุทรสาคร.  (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ). 37(1), 6-11. TCI
28 วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย. (2561). แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต.  (วารสารสารสนเทศศาสตร์ ). 36(1), 146-156. ISI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.