บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 เวหา เกษมสุข. (2559). การจัดการศึกษาทางการพยาบาลและระบบบริการสาธารณสุขประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  (วารสารพยาบาลตำรวจ ). 8(1), 204-215. ISI
2 กีรดา ไกรนุวัตร. (2559). ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาลไปใช้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในภาคกลาง.  (วารสารพยาบาล ). 34(2), 16-22. ISI
3 วไลลักษณ์ พุ่มพวง. (2559). ความเครียดในการศึกษาทางการพยาบาล: เทคนิคการผ่อนคลายสำหรับร่างกายและจิตใจ.  (วารสารพยาบาล ). 34(2), 5-15. ISI
4 วรรณา พาหุวัฒนกร. (2559). สาระน่ารู้จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน: ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการเชิญชวนอาสาสมัคร.  (วารสารพยาบาล ). 34(3), 7-9. ISI
5 เกศศิริ วงษ์คงคำ. (2558). การแปลและการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความสามารถในการเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันฉบับภาษาไทย.  (วารสารพยาบาล ). 33(3), 4-17. ISI
6 ฉันทิกา จันทร์เปีย. (2557). กายวิภาคและสรีรวิทยาของการสร้างและหลั่งน้ำนม.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 18-26. ISI
7 อุษาวดี อัศดรวิเศษ. (2558). เครื่องมือวัดการทำหน้าที่ทางเพศ.  (วารสารพยาบาล ). 31(1), 8-13. ISI
8 ฉันทิกา จันทร์เปีย. (2557). แม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 103-111. ISI
9 ปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2558). กฎบัตรออตตาวากับบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ.  (วารสารพยาบาล ). 33(4), 6-14. ISI
10 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2557). ปัญหาน้ำหนักลดในทารกกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 74-87. ISI
11 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2557). นมแม่กับการบรรเทาอาการปวดในทารกแรกเกิด.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 82-87. ISI
12 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2557). อาหารตามวัยทารก.  (วารสารพยาบาล ). 14(1), 120-126. ISI
13 ฤดี ปุงบางกะดี่. (2557). ปัจจัยและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ซ้ำของสตรีวัยรุ่นไทยในเขตเมือง: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร..  (วารสารพยาบาล ). 32(2), 23-31. ISI
14 นงนุช เพ็ชรร่วง และยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2557). ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลในศูนย์สุขภาพชุมชน.  (วารสารพยาบาล ). 37(4), 37-45. ISI
15 กลิ่นชบา สุวรรณรงค์. (2557). วิถีแห่งโยคะ: ศาสตร์ที่ท้าทายต่อบทบาทของพยาบาล.  (วารสารพยาบาล ). 32(4), 15-24. ISI
16 รุ่งทิพย์ กาศักดิ์. (2558). บทบาทพยาบาลกับการดูแลภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอด.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ). 27(1), 1-10. TCI
17 ศิรดา เกษรศรี, ยาใจ สิทธิมงคล, Kathleen และM. (2557). ภาวะสุขภาพจิตกลุ่มแรงงานข้ามชาติ: ความท้าทายสำหรับพยาบาลในประเทศไทย.  (วารสารพยาบาล ). 32(3), 9-19. ISI
18 ศิริกาญจน์ โภคะสวัสดิ์, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง และอติรัตน์ วัฒนไพลิน. (2557). การบำบัดการรู้คิดและปรับพฤติกรรมเพื่อลดอาการของโรควิตกกังวลในวัยรุ่น: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์.  (วารสารพยาบาล ). 32(4), 7-14. ISI
19 วรรณา เรืองประยูร, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง และอัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์. (2557). การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์งานวิจัย.  (วารสารพยาบาล ). 28(3), 37-48. ISI
20 ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, ประคอง ชื่นวัฒนา และอัมประภา เผ่าพันธ์. (2558). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสนับสนุนด้านจิตใจของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติโดยต้องได้รับการผ่าตัดภายหลังคลอด.  (วารสารพยาบาล ). 33(2), 51-60. ISI
21 ธนิษฐา สมัย. (2558). บทบาทและสมรรถนะของอาจารย์พยาบาลที่มีการปฏิบัติพยาบาลสัมพันธ์กับบทบาทการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์.  (วารสารพยาบาล ). 33(2), 77-84. ISI
22 พิจิตรา เล็กดำรงกุล. (2558). การประเมินความเสี่ยงและการจัดการการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด: บทบาทพยาบาล.  (วารสารพยาบาล ). 30(1), 5-15. ISI
23 วันเพ็ญ ลอยถาดทอง. (2558). การรับรู้การรักษากับการรับประทานยาตามแผนการรักษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.  (วารสารพยาบาล ). 64(2), 49-54. ISI
24 ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และประคอง ชื่นวัฒนา. (2560). หัตถการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด: หลักการและแนวทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 35(3), 4-13. TCI
25 ศศิธารา น่วมภา และฟองคำ ติลกสกุลชัย. (2560). การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น: การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลเชิงนิเวศวิทยา.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 35(4), 21-32. TCI
26 ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง. (2560). สุขอนามัยของมือกับการป้องกันโรค: บทบาทพยาบาล.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 35(1), 4-13. TCI
27 ฤดี ปุงบางกะดี่ และปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2562). การบูรณาการบริการวิชาการ การเรียนการสอนเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในแรงงานข้ามชาติ: บริบทพื้นที่อำเภอเมือง สมุทรสาคร.  (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ). 37(1), 6-11. TCI
28 วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย. (2561). แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต.  (วารสารสารสนเทศศาสตร์ ). 36(1), 146-156. ISI
29 ลักขณา แกล้วกล้า, เอมพร รตินธร และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2563). รูปแบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น.  (วารสารแพทย์นาวี ). 47(1), 233-233. TCI
30 Lohsiriwat, V., Chinswangwatanakul, V., Lohsiriwat, D., Rongrungruang, Y., Malathum, K., Ratanachai, P., Butsripoom, B., Asdornwised, U. & Boontham, P. (2020). Guidelines for the prevention of surgical site infection: The surgical infection society of Thailand recommendations (executive summary).  (จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ). 103(1), 99-105. TCI
31 Nuampa, S. & Payakkaraung, S. (2021). Effectiveness of different massage techniques for breastfeeding mothers to increase milk production: a systematic review.  (). 25(1), 114-130. ISI
32 Sharma, A., Saneha, C. & Phligbua, W. (2021). Effects of dyadic interventions on quality of life among cancer patients: an integrative review.  (). 8(2), 115-31. SCOPUS
33 Suksatan, W. & Tankumpuan, T. (2021). Depression and rehospitalization in patients with heart failure after discharge from hospital to home: an integrative review.  (). 2021(),  SCOPUS
34 ศศิธารา น่วมภา, พรนภา ตั้งสุขสันต์, วาสนา จิติมา และกันยรักษ์ เงยเจริญ. (2563). การนวดเต้านมเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: การปฏิบัติพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 38(3), 4-21. TCI
35 จรรยา จันทร์ผ่อง. (2562). บทบาทของพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 37(1), 4-16. TCI
36 เมษปภา สุดเพชร, ศศิธารา น่วมภา และกัลยา โตใหญ่ดี. (2563). ประยุกต์แนวคิดของเคย์นและคณะ: รูปแบบการดูแลผู้คลอดวัยรุ่นในระยะคลอดด้วยการสนับสนุนโดยญาติ.  (เวชบันทึกศิริราช ). 13(1), 53-59. TCI
37 Ruksakulpiwat, S. (2021). The impact of COVID-19 on patients with stroke: an integrative review.  (). 0(0),  SCOPUS
38 ชลธิดา ลาดี, รัชดา จันทราภรณ์ และเสาวรส มีกุศล. (2564). การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยการประยุกต์ใช้สถานการณ์จำลอง.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 22(1), 74-82. TCI
39 อรวรรณ พินิจเลิศสกุล และศุภาวดี วายุเหือด. (2564). ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในสตรีตั้งครรภ์: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลผดุงครรภ์.  (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ). 39(1), 29-37. TCI
40 Ruksakulpiwat, S. (2021). Stroke risk screening scales (SRSS): identification of domain and item generation.  (). 30(6),  SCOPUS
41 เสาวรส แพงทรัพย์, เอมพร รตินธร, รุ่งทิพย์ กาศักดิ์ และพรทิพย์ คณานับ. (2564). ประสบการณ์ของผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก: การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ ). 39(3), 1-16. TCI
42 Ruksakulpiwat, S. (2021). Intervention enhancing medication adherence in stroke patients: an integrative review.  (วารสารศิริราช ). 73(7), 429-444. TCI
43 Ruksakulpiwat, S. & Zhou, W. (2021). Self-management interventions for adults with stroke: A scoping review.  (). 0(0),  Other
44 Zhou, W., Ruksakulpiwat, S., Fan, Y. & Ji, L. (2021). Nutritional interventions on physical functioning for critically ill patients: an integrative review.  (). 14(0), 1489-1507. SCOPUS
45 บุษรา หิรัญสาโรจน์, เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล และประภัสสร พิมพาสาร. (2564). รูปแบบการจัดการรายกรณีสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม: การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ.  (วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ). 35(2), 1-14. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.