ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์


ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน


ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์


ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา


ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์


ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์


งานบริการการศึกษา


งานบริหารจัดการ