ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์


ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน


ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์


ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์


ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา


ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์


ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์